Горна Малина развива своя бранд като първата зелена община в България

Горна Малина развива своя бранд като първата зелена община в България

Горна Малина изпълни проект „Проучване на туристическата среда и изготвяне на препоръки за превръщане на община Горна Малина в атрактивна туристическа дестинация” по договор с фирма „Креативо.ком” ЕООД, който беше високо оценен от общинското ръководство и широката общественост. Ръководител на проекта е д-р Десислава Алексова, която има богат професионален опит в разработването на местни политики в сектор туризъм.

„Ние вярваме, че въпреки предизвикателствата през последната година и настъпилата пандемична обстановка, туризмът е сред най-предпочитаните отрасли, които имат перспектива за развитие в нашата община и вече направихме първите критично важни стъпки в тази посока.“ – заяви кметът на община Горна Малина, инж. Ангел Жиланов.
Изготвени са: ситуационен анализ на туристическата среда, концепция за туристическо зониране на общината, регионална запазена марка за качество и насоки за създаване на туристически бранд. Допълнително Стратегията за устойчиво развитие на туризма на общината ще бъде актуализирана, съобразно съвременните условия, възможности и ограничения, така че да се превърне в работещ стратегически документ за местно развитие на сектор туризъм. Целта е да се насърчат създаването на публично-частни партньорства и предприемачеството при микро и малките предприятия в общината, които са пряко или косвено свързани с туризма и засегнати от икономическата криза.