Асоциация на парковете в България

работи за развитие и опазване на системата от защитени територии в страната, съхраняване на биологичното разнообразие на България и популяризиране на устойчивото развитие чрез балансиране на екологични, социални и икономически интереси. АПБ има богат опит в организаране и провеждане на кампании, специализирани обучения подпомагане на местни бизнеси и др.

parks.bg

Българска фондация „Биоразнообразие”

обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа и работи в посока на интегриране на биоразнообразието в основни икономически сектори, образователни дейности, устойчив туризъм и др. Нейната мисия е съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях.

biodiversity.bg

Клуб Велокрация

цели да  популяризира колоезденето във всичките му форми и сред всички възрастови групи, като средство за здравословен начин на живот и подпомага обособяване, маркиране и поддръжка на велосипедни маршрути и велосипедна инфраструктура, повишаване безопасността, сигурността и културата на колоездене, стимулиране свободния обмен на идеи и информация, организация и участие в спортни прояви в България и чужбина.

velocracia.com

Българска асоциация за алтернативен туризъм

Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, което обединява национални и регионални туристически сдружения, природни паркове, туроператори за специализиран туризъм, семейни хотели, къщи за гости и физически лица. БААТ е член и на мрежата EUROGITES и официален партньор на ECEAT International за България. Мисията на БААТ е свързана с устойчивото развитие и повишаване качеството на продукта и инфраструктурата в туризма, насърчаване на партньорства и активно подпомагане в тази област.

baatbg.org

Тур клуб РеМарк

Тур клуб РеМарк е регионално туристическо сдружение, което от 20 години работи на територията на няколко старопланински общини. Целта ни е да популяризираме техния туристически потенциал чрез организиране на различни спортно-развлекателни събития, журналистически турове, участие на туристически изложения. Специализирани сме в издаването на туристически каталози, карти, транспаранти, календари и много други печатни материали, които са продукт на нашата рекламна агенция РеМарк 96 ЕООД.

facebook.com/TourismBalkania

Център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки

Центърът за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки извършва научни изследвания, туристически, консервационни, спасителни и рехабилитационни дейности, както и дейности по размножаване, отглеждане и повторно въвеждане на млади костенурки в природата в места с критично намалели популации. Центърът организира разнообразни тематични обучения и лагери за деца, студентски стажове, дарителски кампании. Изграден е през 2007 г. с. Баня, област Бургас и се стопанисва и управлява от Фондация „Геа Челониа“.

geachelonia.org

Slow Food Bulgaria

Слоу Фуд в България (Slow Food in Bulgaria) е неправителствена организация в обществена полза и референтна точка за България на международното движение Slow Food. Движението застъпва идеята, че хранителните избори на човечеството се отразяват върху политиката, културата и природата. Основен източник на финансиране на сдружението са проекти, финансирани от национални и международни донори. Отвъд тези проекти Слоу Фуд в България разчита на доброволчеството на своите членове и симпатизанти. Организацията постига целите си благодарение на мрежа от хранителни общности, които съхраняват и развиват местните гастрономични традиции и хранително биоразнообразие.

slowfood-bg.com

Българско археологическо сдружение

Българско археологическо сдружение е най-старата археологическа организация в България. Основано е през 2000 г. и в продължение на 15 години подкрепя и защитава независимите археолози на свободна практика в България. Сдружението е изцяло демократична организация и защитава Европейските принципи на демокрация и свободна реализация, правото на всеки член на нашата общност да изказва свободно мнението си, да публикува и популяризира научни доклади и съобщения, да реализира свободно професията си на археолог и изследовател и да получава правна защита винаги, когато основните му права като гражданин на Европейския съюз са нарушени.

baa.bgheritage.bg

Фондация „Съвременност”

Фондация „Съвременност” заедно с гражданското общество, бизнеса, младите хора, местната власт, НПО, научни и обществени институции да участва в съвременните процеси на развитие на региона и страната. Фондацията развива дейността си на територията на повече от 11общини в Софийска и Ловешка област в добър синхрон с общинската администрация, държавни и обществени институции и медиите. Към ФС работят две неформални структури – Евроцентър за малки и средни предприятия и младежко направление „Младежи за промяна”.

eurocenter-bg.org

Фондация “Quantum High-Tech park Smolyan”

Фондация “Quantum High-Tech park Smolyan” е създадена през октомври 2021 година с лично дарение на Димитър Костов – учредител и Изпълнителен директор на фондацията. Основната кауза на фондацията е популяризиране на достъпни квантови изчислителни технологии в по-малките български градове. „Ние имаме смели мечти за развитие на Община Смолян. Нашата мисия е просто „да пуснем пътя“ за развитие на новата вълна високи технологии и привличане на повече дигитални номади към град Смолян и околностите“ – споделя Димитър Костов.

quantumsmolyan.com

Българска асоциация за селски и екологичен туризъм

Българска асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ) е учредена през 1995 г. в гр. Бяла черква, Великотърновска област и регистрирана през м. юни същата година. Освен членове частни лица, асоциацията има и колективни членове – общини, селищни кметства, администрации на природни паркове, неправителствени организации, фирми. Дейността ѝ е тясно свързана с развитието на нетрадиционни форми на туризъм и не напразно Асоциацията носи това име – екологичният и селският туризъм взаимно се допълват. Наличието на интересен природен обект за посещение в селски район може само да увеличи привлекателността му за туризъм. Този факт е залегнал в основата на Националната програма на БАСЕТ “Български пътеки”.

baret-bg.org

Сдружение ЧАР

Сдружение „Чипровци, Алтернатива за Развитие“ (ЧАР) е неправителствена организация, която има мисия да защита правата на хората и природата на територията на община Чипровци. основните цели на организацията са: Повишаване обществената чувствителност, информираност и ангажираност на институциите и гражданското общество и тяхното въвличане за активно решаване на екологични и здравни проблеми; проблеми, свързани с децата, младите хора, рисковите групи; опазване на околната среда, културно–историческото наследство и устойчиво развитие на населеното място Чипровци, селищата на община Чипровци и съседни на нея общини; създаване на по-добри условия за спорт, туризъм и физическа култура.

char.ngobg.info

Гражданско сдружение „Заедно за Божурище“

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, в съответствие с целите си, изразяваща се в подпомагане на местното и регионално развитие чрез иницииране и подкрепа на местни граждански инициативи и насърчаване на гражданското участие при формиране на обществени политики, подпомагане на местното и регионално развитие с цел просперитета на гражданите и община Божурище. Основните цели на сдружението са: на развитието и разпространение на идеи, информация и научни знания; поощряване развитието на духовни и граждански ценности, частната инициатива на гражданите; съдействие за устойчивото развитие на туризма, селското стопанство, околната среда, регионалното развитие, благоустройството и икономиката; проучване и анализ на обществени проблеми и изработване на стратегии за решаването им.

bozurishte-together.weebly.com

Сдружение „Мостове – Източноевропейски форум за диалог“

Сдружение „Мостове – Източноевропейски форум за диалог“ е създадено през 2008 г., с идеята да бъде платформа за междукултурен и междурелигиозен диалог. През годините „Мостове“ се утвърди като водеща организация за насърчаване на междукултурния диалог сред младите хора в изграждането на мира и разрешаването на конфликти, посредством различни форми на изкуството. От 2011г. сдружение „Мостове“ става част от глобалната мрежа United Religions Initiative – URI, в която членуват над 1000 организации в целия свят. Има задълбочени традиционни отношения и с други големи международни организации, като Arigatou International (Япония) и Kid Spirit (Америка). Също така в годините “Мостове“ съумява да създаде своя устойчива международна партньорска мрежа от организации, покриваща държави в Европа (Нидерландия, Норвегия, Северна Македония, Полша, Босна и Херцеговина, Албания), Северна Африка и Близкия изток. Регулярната дейност на сдружението е разнообразна и се основава на екипност и работа в мрежа, както и на солиден опит в създаването и управлението на артистични и междукултурни проекти с акцент върху децата и юношите. Във фокуса на „Мостове“ е и провеждането на събития за повишаване на капацитета на младежки групи и мрежи.

bridges-forum.org

Българско хералдическо и вексилоложко общество

БХВО е създадено в края на 2004 г. като независимо сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейност в областта на хералдиката и вексилологията. То работи за разширяване на българските достижения в тези науки и популяризирането им в страната и чужбина, търсейки диалог между различни организации и хора с изразена индивидуалност и интереси в посочените области. Председател на дружеството е Александър Алексиев – специалист в туризма, онлайн дистрибуцията, маркетинга и социалните мрежи, с интереси в областта на историята, географията, генеологията, картографията, българската футболна и местна емблематика.

heraldika-bg.org