Услуги

Консултации, проекти, стратегии…

Професионални консултации

Извършаваме консултации в насоки: бизнеспланиране при туристически обекти (семейни хотели, къщи за гости, конни бази и друти атракциони, заведения за хранене и развлечение); управление на човешките ресурси и повишаване на административния капацитет; устойчиво развитие на туризма в общините, областите, туристическите райони и др. Изготвяме предложения за работещи решения и модели на управление и местно туристическо развитие.

Проучвания в областта на туризма

Осъществяваме проучвания и анализи в областта на туризма: секторни проучвания при планиране на продуктовата политика на дадена дестинация и развитие на специализирани видове туризъм; ситуационни анализи и изготвяне на „моментна снимка” за състоянието на туризма; проучвания на туристическата среда, възможностите и ограниченията за формиране и утвърждаване на туристическа дестинация; маркетингови анализи и проучвания и др.

Изготвяне на проекти, програми и стратегии

Разработваме областни и общински програми, планове и стратегии за устойчиво развитие на туризма въз основа на научно-изследователски подход, дизайн на иновационни предложения свързани с цифровизация, туристическо райониране, бранд мениджмънт, разработване на европейски критерии за устойчиво развитие.

Оказваме експертна помощ при изготвяне на проекти, разработване на концепции, извършване на методическа и експертна помощ при подготовка на проектни предложения и тяхната реализация.

Разработване на цялостна визия на туристическа дестинация

Анализът на възприятието на туристите за конкурентните предимства на туристическата дестинация е основа за експертна оценка и препоръки за подобрение на туристическия продукт и съпътстваща инфраструктура.

Ние ще разработим цялостна визия за развитие на желаната туристическа дестинация чрез извършване на комбинирано социологическо и икономическо изследване за конкурентните ѝ предимства. Ще съберем необходима информация за работата по дългосрочна стратегия за найното развитие.

Маркетингови и комуникационни решения за успешна реализация

Разработването на маркетингови и комуникационни решения е свързано с полагане на целенасочени усилия от страна на местните власти и останалите заинтересовани страни за развитие и укрепване на качествен туристически продукт, съобразен със съвременните тендеции за развитие на туризма и потребителското търсене. 

Нашият екип ще се погрижи да бъдат отчетени ограничаващите фактори на външната и вътрешната среда, туристическите ресурси и условия, с които дестинацията разполага, за повишаване на нейните конкурентни предимства и атрактивност.

Дизайн на събития – концепция, комуникация и реализация

Разработване на оригинални концепции на тематични събития: спортно-приключенски и художествено творчески, детски празници и карнавали, включващи авторски игри и сценарии; бизнес събития, инсентив програми и тиймбилдинги.

Съставяне на комуникационен план за промотиране на събитията преди, по време на и след провеждане, цялостна логистика, организация и координация. Разработване на туристическа анимация и интерпретация насочена към конкретен сегмент потребители

Обучения, семинари и дискусионни форуми

Предлагаме неформално обучение с различна тематична насоченост и прилагане на интердисциплиннарен подход. обученията ни включват интерактивни елементи, работа по групи, ролеви игри, учене чрез преживяване и др.

Организираме и провеждаме тематични семинари, кръгли маси, дебати и дискусионни форуми, пътуващи семинари и изнесени лекции. Разработваме специализирани образователни програми, съобразно изискванията на нашите клиенти.

Свържете се с нас.
Нека опитаме заедно!