Проекти

Вижте вече готовите ни проекти…

Цялостен бранд и стратегическо планиране на туристическа дестинация

Прилагане на основните принципи и научноизследователски подходи при разработване на цялостен туристически бранд и стратегическо планиране на дестинация, чрез проучвания на туристическата среда и устойчивото развитие на туристическа дестинация, създаване на бранд, съобразен с местната идентичност, както и организация и технология на стратегическо планиране на местно ниво.

Стратегии и програми за устойчиво развитие на туризма

Имаме опит в разработването на общински програми и стратегии за развитие на туризма няколко общини в България, включавщи широка гама научно-изследователски методи в т. ч.: анализ и синтез, литературен обзор, математико-статистически методи за обработка и анализ на събраната първична и вторична информация, картографски метод за пространствен анализ на изследваните обекти и явления, социологически методи за проучване на нагласите, настроенията, мненията на заинтересованите страни и др.

Модел за устойчиво развитие на туристическа дестинация

Предлагаме модел за комплексно туристическо развитие на формиращи се дестинации. Разработеният модел включва работещи решения в направления институционално развитие и административния капацатитет, иновативни инфраструктурни подобрения, комуникационна и маркетингова концепция, изграждане на имидж на туристическа дестинация и бранд мениджмънт, разработване на цялостна продуктова политика и регионален туризъм.

Концепции за събития

Работим в сътрудничество с общини и неправителствени организации и имаме опит в разработване и прилагане на концепции на разнообразни събития, включващи авторски игри, художествено-творчески ателиета и работилници, презентации и образователни елементи.

Грижим се за цялостната организация, логистика, популяризиране и комуникация. Организираме събития с кауза и привличаме обществения интерес към ангажираност за опазване на природата и културните ценности.

Обучения, семинари, дискусионни форуми и дебати

Имаме значителен опит с организацията на обучения, презентации и дискусии, включително с международно участие. Част сме от образователна мрежа за интердисциплинарно обучиние, имаме учатие в организирането и провеждането на международни пътуващи университети и обществени дебати. Работим активно със студенти, неправителствени организации и местни власти.

Създаване на имидж на туристическа дестинация

Предлагаме изграждане на имидж и ребрандиране на туристическа дестинация. Разработваме практически маркетингови и комуникационни насоки за нейното устойчиво развитие и създаване на цялостна визия за продуктовата политика и маркетингово позициониране на дестинацията.

Изготвяме маркетингова стратегия и маркетингов план, следвайки методиката на маркетинговото проучване на туристическата среда на община Челопеч.

Свържете се с нас.
Нека опитаме заедно!